logo横板.png                               

报告题目:棉花远缘杂交、渐渗与优良基因位点挖掘研究

报告人:丰柳春 博士

报告题目:猕猴桃萜类合酶家族基因功能鉴定及其抗虫机制研究

报告人:王武 博士


报告题目:松材线虫效应子触发和抑制植物免疫的机制研究

报告人:胡龙娇 博士

报告时间:2021年11月3日(周三)下午2点

报告地点:科学楼一楼会议室

欢迎大家参加。