logo横板.png                               

        根据《江苏省中国科学院植物研究所2023年公开招聘专业技术人员公告》和《江苏省中国科学院植物研究所2023年公开招聘专业技术人员部分岗位关闭报名系统的公告》要求,经考试考核程序,部分岗位无通过考试人选,根据招聘部门申请,以下岗位将于2023年5月25日12:00重开考生报名系统,并修改部分岗位专业要求(具体情况请见附表)。

        特此公告。

 

        附件:江苏省中国科学院植物研究所2023年公开招聘专业技术人员重开报名系统岗位表下载

                    

 

江苏省中国科学院植物研究所

2023年5月23日